تمرین فتوشاپ

تمرین 1- با آنچه که در دوره فتوشاپ آموخته اید تصویر زیر را ایجاد کنید (لینک دانلود تصاویر مورد نیاز برای تمرین در پایین موجود است)

Sky Traveller