تمرین کرل دراو

تمرین یک :

با اشکال هندسی پایه و فرمان هایی که تاکنون آموزش دیده اید پنج وسیله را با جزییات بصورت دو بعدی طراحی کنید ( مثال : لوازم خانه از قبیل یخچال-تلویزیون و …. ماشین حساب – تلفن بی سیم و …….)

تمرین دو :

اشکال زیر را رسم کنید

تمرین سوم :

اشکال زیر را رسم کنید