در قسمت قبلی آموزش دیدید که ماهیتابه تصویر نهایی کامل شد حالا به طراحی نیمرو داخل آن می پردازیم :

گام چهاردهم

اول از همه، ما سفید را ایجاد می کنیم.

انتخاب ابزار قلم (Pen Tool (P ایجاد شکل با رنگ (# be9146 ) مانند آنچه که در تصویر اول مشاهده کنید. یک کپی ( Ctrl + C، Ctrl + F ) از شکل جدید ایجاد کنید، سپس رنگ fill موجود از کپی را با گرادیانت  شعاعی جایگزین کنید، همانطور که در تصویر دوم نشان داده شده است.

شکل رویی را انتخاب کرده و یک افکت  Feather 4px برای آن اعمال کنید. حالا شکل نارنجی که در این مرحله ایجاد شده است را انتخاب کنید و به Effect> Stylize> Drop Shadow بروید … و  اطلاعاتی مانند آنچه که در آخرین تصویر می بینید را وارد کرده  و روی OK کلیک کنید .

گام پانزدهم

سپس نوبت  زرده تخم مرغ   است. با ابزار (Ellipse Tool (L ، ایجاد یکبیضی نارنجی  90 در 90px   به کد رنگ  ( # ee5002) و سپس آن را در موقعیت مثل آنچه  که در تصویر اول مشاهده کنید قرار دهید

قبل از اینکه ادامه دهید، بیضی پرتقال رنگی را انتخاب کنید و یک کپی ( Ctrl + C، Ctrl + F ) از آن را ایجاد کنید، سپس کپی را مخفی کنید ( Ctrl + 3 ).

حالا بیضی اصلی رنگ نارنجی را انتخاب کنید و به Effect> Stylize> Drop Shadow بروید … و  اطلاعاتی که در تصویر دوم نشان داده شده است را وارد کنید و روی OK کلیک کنید . بعد  با فشار ( Ctrl + Alt +3 )  بیضی پرتقال رنگی پنهان در این مرحله را دوباره نشان دهید . همچنان که بیضی را انتخاب کرده و رنگ fill موجود را با نارنجی خالص جایگزین کنید ( # ff7d00 ).

سپس یک افکت Feather 4px برای بیضی شکل به کار ببرید.

گام شانزدهم

بیضی با افکت feather در مرحله 15 انتخاب کنید و به Object> Path> Offset Path بروید … یک Offset 3px وارد کنید و روی OKکلیک کنید . سپس رنگ fill موجود  بیضی جدید را با گرادیانت خطی جایگزین کنید، همانطور که در تصویر اول نشان داده شده است.

همانطور که شکل انتخاب است  پانل (Appearance ( Window> Appearance  را باز کنید و روی قسمت Feather کلیک کنید . در تنظیمات ، ی3px را  برای شعاع وارد  ok را بزنید.

در حال حاضر با کمک ابزار (Ellipse (L ، یک بیضی  70 در 70 پیکسل سبز ایجاد کنید و آن را در موقعیتی قرار دهید که در تصویر سوم مشاهده کنید. بیضی جدید ایجاد شده را بردارید و سپس آن را با شیب خطی پر کنید همانطور که در کنار تصویر آخر نشان داده شده است.در نهایت یکرافکت  2px :Gaussian Blur را برای بیضی شکل به کار ببرید.

مرحله هفدهم

با کمک ابزار قلم (P) و ابزار (Gradient (G ، شکلی را که در تصویر اول و دوم مشاهده کنید را ایجاد کنید . شکل تازه ایجاد شده را دوباره انتخاب کنید و به Effect> Stylize> Feather بروید … Radius 6px را وارد کنید و OK را کلیک کنید .

با ابزار قلم (P) ادامه دهید ، یک شکل با کد ( #ffefcf ) ایجاد کنید، همانطور که در کنار آخرین تصویر نشان داده شده است. بعد، یک اثر Feather 3px برای شکل تازه ایجاد شده اعمال کنید.

گام هجدهم

بیضی پرتقالی با افکت سایه در مرحله 15 ایجاد شده را  انتخاب شده و یک کپی ( Ctrl + C، Ctrl + F ) از آن را ایجاد کنید. رنگ fill موجود  بیضی ایجاد شده را با رنگ نارنجی متوسط ​​( # be9146 ) جایگزین کنید و سپس آن را 3px پایین بکشید .

خود بیضی ایجاد شده را انتخاب کنید، پنل( Appearance ( Window> Appearance  را باز کنید و بخش Drop Shadow راحذف کنید . با این حال با داشتن بیضی شکل انتخاب شده، یک افکت  3px Gaussian Blur برای آن اعمال کنید. سپس بیضی حاصل را در پشت بیضی پرتقالی با افکت سایه  که در مرحله 15 ایجاد کردید پنهان کنید .

گام نوزدهم

بیضی را با افکت تاری که در مرحله 18 اعمال شده است  را انتخاب کنید و به Object> Path> Offset Path بروید … افست 6px را وارد کنید و روی OK کلیک کنید . رنگ Fill موجود بیضی شکل را با زرد خاکستری روشن ( # e0dac2 ) جایگزین کنید و آن را 4pxبالا ببرید .

سپس این بیضی را در پشت بیضی ایجاد شده در مرحله 18 پنهان کنید  . اطمینان حاصل کنید که بیضی زرد رنگی خاکستری هنوز انتخاب شده است و کادر محاوره ای (Offset Path ( Object> Path> Offset Pathرا باز کنید. یک شعاع 14px را وارد کنید و روی OKکلیک کنید .

رنگ Fill  موجود جدید بیضی شکل را با زرد خاکستری روشن ( # f0eddd ) جایگزین کنید . بیضی حاصل را انتخاب کنید، پنلAppearance ( Window> Appearance ) را باز کنید و روی بخش Gaussian Blur کلیک کنید . در کادر محاوره ایGaussian Blur ، یک شعاع 4px را وارد کنید و روی OK کلیک کنید .

در نهایت، بیضی شکل در پشت اولین بیضی ایجاد شده در این مرحله پنهان می شود.

گام بیستم

در این مرحله تصویر شما آماده است با ایجاد یک زمینه گرادیانت و دادن سایه می توانید تصویر نهایی را داشته باشید