برای شروع، شما خواهید آموخت که چگونه شکل اصلی را با استفاده از چندین بیضی، تکنیک های ساخت شکلهای اولیه برداری و تعدادی از گرادیانت ایجاد کنید. در ادامه ، شما نحوه اضافه کردن سایه های ظریف و برجسته را با استفاده از ابزار و برخی از فرمانهای  ساده در ایلوستریتور  یاد خواهید گرفت. در نهایت، شما یاد خواهید گرفت چگونه یک پس زمینه ساده ایجاد کنید. قبل شروع کار تصویر نهایی را مشاهده کنید.

نرم افزار: ایلوستریتور ( Adobe Illustrator CC)

سطح آموزش : مبتدی و متوسط

تصویر نهایی:

گام اول

راه اندازی Illustrator و سپس  کلید (Ctrl + N ) را برای ایجاد یک سند جدید فشار دهید .ازمنوی کشویی واحد پیکسل انتخاب کنید، 880 در قسمت عرض و 570 در قسمت ارتفاع انتخاب کنید .

گام دوم

انتخاب ابزار (Ellipse (L و ایجاد یک  بیضی قرمز با ابعاد 385 در 385پیکسل . یک کپی ( Ctrl + C، Ctrl + F ) از بیضی ایجاد شده ایجاد کنید و سپس ( Ctrl + 3 ) برای مخفی کردن کپی بزنید. سپس، بیضی قرمز اصلی را دوباره انتخاب کنید،دور خط را حذف و این شی را با شیب خطی همانند تصویر دوم پرکنید.

مرحله سوم

قبل از ادامه، کلید Ctrl + Alt +3 را فشار دهید تا بیضی قرمز پنهان در مرحله 2 نشان داده شود . این شیء را انتخاب کرده و به Object> Path> Offset Path بروید … یک افست 5px Offset- را وارد کنید و روی OK کلیک کنید . حالا دو بیضی قرمز را انتخاب کنید، سپسپانل Pathfinder را باز کنید ( Window> Pathfinder ) و روی دکمه Minus Front کلیک کنید.  شیء حاصل شده را انتخاب کنید، دور خط  آن را حذف کنید و این شی را با شیب خطی پر کنید، همانطور که در تصویر دوم نشان داده شده است.

مرحله چهارم

بیضی ایجاد شده در مرحله 2 را انتخاب کنید و به Object> Path> Offset Path بروید … یک افست 22px Offset- وارد کنید و روی OK کلیک کنید . سپس رنگ  موجود شکل جدید  را با شیب خطی جدید جایگزین کنید، همانطور که در تصویر اول نشان داده شده است. حالا بیضی حاصل را انتخاب کرده و به Effect> Blur> Gaussian Blur بروید … یک شعاع 8px وارد کنید و روی OK کلیک کنید .

اطمینان حاصل کنید که بیضی جدید ایجاد شده انتخاب شده است و کادر محاوره ای (Offset Path ( Object> Path> Offset Path  را باز کنید. یک Radius -26px را وارد کنید و روی OK کلیک کنید . سپس رنگ  موجود شکل جدید  را با شیب خطی جدید جایگزین کنید،، همانطور که در تصویر سوم نشان داده شده است.

بیضی حاصل را انتخاب کنید، پنل (Appearance ( Window> Appearance  را باز کنید و روی بخش Gaussian Blur کلیک کنید . در کادر محاوره ای Gaussian Blur ، 3px Radius را وارد کنید و روی OK کلیک کنید . حالا بیضی حاصل را انتخاب کرده و کادر محاوره ای Offset را دوباره باز کنید. یک Radius -7px را وارد کنید و روی OK کلیک کنید .سپس رنگ  موجود شکل جدید  را با شیب خطی جدید جایگزین کنید، همانطور که در تصویر پنجم نشان داده شده است.

بیضی حاصل را انتخاب کنید، پنل (Appearance ( Window> Appearance  را باز کنید و بخش Gaussian Blur را اتخاب کنید .اطمینان حاصل کنید که بیضی حاصل هنوز انتخاب شده است و به Effect> Stylize> Feather بروید … 8px Radius را وارد کنید و روی OK کلیک کنید .

مرحله پنجم

بیضی  ایجاد شده در مرحله 2  را انتخاب کنید و یک کپی ( Ctrl + C، Ctrl + F ) از آن بگیرید ، سپس کپی را به بالا بیاورید ( [+Ctrl + Shift).حالابیضی ایجاد شده جدید را انتخاب کرده و به Effect> Distort> Diffuse Glow بروید … ب مانند تصویر دوم اطلاعات را وارد و روی OK کلیک کنید .

یک 4px Feather را برای بیضی شکل اعمال کنید، سپس حالت Blending Mode را روی Overlay تغییر دهید و Opacity آن راتا 40٪ کاهش دهید . در نهایت، بیضی حاصل در پشت مسیر ترکیب شده ایجاد شده در مرحله 3 پنهان می شود .

مرحله ششم

در این مرحله تصویر شما باید شبیه  تصویر بعدی باشد.

گام هفتم

با طراحی دستگیره ادامه خواهیم داد. ابزار مستطیل را انتخاب کنید (M) و یک مستطیل قرمز 180در 35 پیکسل ایجاد کنید، سپس آن را در موقعیتی همانطور که در تصویر اول نشان داده شده است قرار دهید . بعد، دورخط را  از مستطیل ایجاد شده  حذف کنید و این شی را با گرادیانت خطی همانند تصویر دوم پر کنید.

گام هشتم

مستطیل ایجاد شده در مرحله 7 را انتخاب کنید و یک کپی ( Ctrl + C، Ctrl + F ) از آن را ایجاد کنید، سپس رنگ fill موجود از کپی را با خاکستری بسیار کم ( # f2f2f2 ) جایگزین کنید . با مستطیل تازه ایجاد شده، پانل Transform را باز کنید ( Window> Transform ) و نقطه مرجع انتقال را به سمت راست وسط قرار دهید.

سپس W را به 171.5 پیکسل و H به 28 پیکسل تغییر دهید . حالا بر روی تصویر دوم تمرکز کنید، ابزار Add Anchor Point (+) را انتخاب کنید و یک گره را در نقطه که بصورت برجسته با قرمز نمایش داده شده  اضافه کنید. آن را 1pxبه سمت راست حرکت دهید.

بعد از آن ابزار Convert Anchor Point Tool را انتخاب کنید (Shift + C) ، بر روی گره منتقل شده کلیک کنید، موس را نگه دارید و آنرا ضمن پایین نگه داشتن  Shift  را بکشید  . پس از انجام تنظیم  یک Feather 4px برای آن اعمال کنید.

مرحله نهم

انتخاب ابزار قلم (Pen Tool (P و ایجاد یک مسیر منحنی  که در تصویر زیر مشاهده کنید. هنگامی که مسیر شما کشیده شده است، دوباره آن را انتخاب کرده و به Object> Transform> Reflect بروید … در کادر محاوره ای Reflect ، Horizontal را انتخاب کنید و روی کپی کلیک کنید .

سپس مسیر جدید ایجاد شده را بکشید و آن را همانطور که در تصویر دوم نشان داده شده قرار دهید. فراموش نکنید که کلید Shift را روی صفحه کلید برای کشیدن مستقیم پایین نگه دارید. حالا دو مسیر منحنی ایجاد شده در این مرحله را انتخاب کنید، روی آن کلیک راست کنید و سپس بخش Join از منوی کشویی را انتخاب کنید.

مرحله دهم

انتخاب ابزار (Ellipse (L و ایجاد یک بیضی قرمز 39 در 39px ، سپس آن را در موقعیت که درتصویر اول مشاهده کنید. با کمک ابزار (Direct Selection (A ، نقطه پایانی چپ از بیضی ایجاد شده را انتخاب کرده و آنرا 4px را به سمت چپ حرکت دهید.

بعدبا انتخاب ابزار انتخاب (V) ، بیضی قرمز را دوباره انتخاب کنید و به Object> Transform> Scale بروید … گزینه  Non-uniform ،  در کادر افقی60٪ و در کادر Vertical: 54٪ ، سپس روی کپی کلیک کنید .

گام یازدهم

قبل از اینکه ادامه دهید، بیضی کوچک قرمز ایجاد شده در مرحله 10 را انتخاب کنید و یک کپی ( Ctrl + C، Ctrl + F ) از آن را ایجاد کنید. کپی را انتخاب کنید، Shift را نگه دارید و روی شیء سیاه که در مرحله 9 ایجاد شده است کلیک کنید . سپس پانل (Pathfinder ( Window> Pathfinder  را باز کنید و دکمه Minus Front را کلیک کنید.

دور خط  حاصل از شی را بردارید و آن را با گرادیانت خطی همانند تصویر سوم پرکنید. سپس شکل حاصل از پشت دو بیضی قرمز را پنهان کنید. با کمک ابزار (Selection (V و Shift ، دو بیضی قرمز را انتخاب کرده و روی دکمه Minus Front از پانل Pathfinderکلیک کنید .

بعد، دور خط  از شیء حاصل را بردارید و آن را با گرادیانت خطی پر کنید، همانطور که در آخرین تصویر نشان داده شده است.

گام دوازدهم

با کمک ابزار قلم (P) و ابزار (Gradient (G ، شکل زیر را در تصویر اول و دوم مشاهده کنید را ایجاد کنید. هنگامی که شکل شما کشیده شده، دوباره آن را انتخاب کرده و یک افکت  Gaussian Blur 4px برای این شکل اعمال کنید.

حالا مسیر ترکیب بزرگتر ایجاد شده در مرحله 11 را انتخاب کنید و یک کپی ( Ctrl + C، Ctrl + F ) از آن ایجاد کنید، سپس کپی را به جلو بردارید

( [+Ctrl+ Shift  ). این کپی را انتخاب کنید، Shift را نگه دارید و روی شکل با افکت  تاری کلیک کنید.

سپس روی آیکون سمت راست کلیک کنید و بخش Make Clipping Mask را از منوی کشویی انتخاب کنید.

گام 13

همه اشیاء دسته را انتخاب کنید و آنها را به عقب ( ]+Ctrl + Shift  ) بفرستید . ماهیتابه  آماده است.

آموزش طراحی نیمرو داخل ماهیتابه را در قسمت بعدی آموزش مشاهده کنید.